Списание

 

 

 

Асоциацията издвава два пъти годишно научно списание „Репродуктивно здраве”, чрез което се запозванавате с най-съществените новости в областта на стерилитета и репродуктивната медицина. Поместват се литературни обзори, оригинални статии, казуси, писма и др., които представляват принос към науката и са от интерес за практиката в областта на човешката репродукция и други сродни области на медицината. В представените материали се дискутират не само съвременни високотехнологични подходи за лечение на стерилитета, но и проблеми от ежедневната клинична практика.

 

The association publishes twice a year a scientific journal "Reproductive health", through which you get acquainted with the most important innovations in the field of sterility and reproductive medicine. There are literary reviews, original articles, case studies, letters, etc., which are a contribution to science and are of interest for the practice in the field of human reproduction and other related fields of medicine. The presented materials discuss not only modern high-tech approaches for the treatment of infertility, but also problems from everyday clinical practice.  

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

 

REQUIREMENTS FOR AUTHORS

 

Списание „Репродуктивно здраве” е печатно издание на БАСРЗ:

- ISSN 1312-6180 (print);

- ISSN 2603-509X (on-line).

 

Reproductive Health Magazine is a print edition of BASRH:

- ISSN 1312-6180 (print);

- ISSN 2603-509X (online).   

 

Главен редактор:         проф. д-р Таня Тимева, дмн

Редакционна колегия: проф. д-р Станимир Кюркчиев, дмн;

проф. д-р Атанас Щерев, дмн;

проф. д-р Емил Ковачев, дмн

Editor-in-Chief: Prof. Dr. Tanya Timeva, MD

Editorial Board: Prof. Dr. Stanimir Kyurkchiev, MD;

                           Prof. Dr. Atanas Shcherev, MD;

                           Prof. Dr. Emil Kovachev, MD

 

 

В списание „РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ” се приемат за отпечатване научни съобщения, отразяващи нови непубликувани резултати и проучвания от специфични клинични случаи, както и обзорни статии в областта на акушерството и гинекологията (стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия, хирургия), детско-юношеска гинекология, семейно планиране, репродуктивна биология, имунология и др. Изнесените резултати в кратки съобщения, могат да бъдат допълнително разработени и публикувани в друго българско или международно научно списание.

Ръкописите се представят на български език в електронен вариант, при спазване на стандартните изисквания за научни ръкописи. Текстът не трябва да надвишава 6 стандартни отпечатани страници и не повече от 4 илюстрации (таблици, фигури и др.). Материалите се предоставят по електронната поща, като аташирани файлове на електронния адрес на БАСРЗ: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или на секретаря на БАСРЗ: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

The journal Reproductive Health accepts scientific reports reflecting new unpublished results and studies from specific clinical cases, as well as review articles in the field of obstetrics and gynecology (sterility, contraception, hormone replacement therapy), child and adolescent gynecology, family planning, reproductive biology, immunology, etc. The results presented in short messages can be further developed and published in another Bulgarian or international scientific journal.     

 

Manuscripts are submitted in Bulgarian in electronic form, in compliance with the standard requirements for scientific manuscripts. The text should not exceed 6 standard printed pages and no more than 4 illustrations (tables, figures, etc.). The materials are provided by e-mail, as attached files to the e-mail address of BASRH: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., or to the secretary of BASRH: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Наименованията на файловете също трябва да съдържат фамилията на водещия автор, ключова дума и пояснение за каква част от публикацията се отнасят.

Пример: материалите за статия: Анжел. С. – „Кръвотечение след пункция...“, следва да бъдат организирани в папка, обозначен, като Anjel S.-purposes of ART, и да съдържат следните файлове: 1) Anjel S.-purposes of ART - Text; 2) Anjel S.-purposes of ART - Abstracts; 3) Anjel S.-purposes of ART - Pictures; 4) Anjel S.-purposes of ART - Literature.

File names should also include the lead author's last name, keyword, and an explanation of what part of the publication they refer to.  

Example: article materials: Angel. S. - "Bleeding after a puncture ...", should be organized in a folder marked as Anjel S.-purposes of ART, and contain the following files: 1) Anjel S.-purposes of ART - Text; 2) Anjel S.-purposes of ART - Abstracts; 3) Anjel S.-purposes of ART - Pictures; 4) Anjel S.-purposes of ART - Literature.

 

 

Ръкописите, представляващи оригинални собствени резултати трябва да бъдат структурирани както следва:

1. Заглавие с имената и адресите на всички съавтори и отбелязване на водещия автор на български език;

2. Заглавие, резюме и автори на английски език;

3. Въведение;

4. Материали и методи;

5. Резултати;

6. Обсъждане;

7. Текст към фигури;

8. Литературна справка;

Manuscripts representing original own results should be structured as follows:

1. Title with the names and addresses of all co-authors and indication of the leading author in Bulgarian;

2. Title, summary and authors in English;

3. Introduction;

4. Materials and methods;

5. Results;

6. Discussion;

7. Text to figures;

8. Literary reference;

 

 

Структура на публикуваните материали

Резюмето не трябва да надвишава 250 думи, но трябва да съдържа информация за поставената цел, прилаганите методи, основните резултати, както и направените заключения.

Казусите (описания на случаи) трябва да съдържат уводна част, описание на клиничния случай/случаи, обсъждане (с преглед на литературата). Материалите се придружават от резюмета на български и английски език и трябва да са написани на шрифт - Тimes New Roman, с големина 12. Таблиците трябва да са номерирани, да имат заглавия и мястото им в текста да е точно указано. Фигурите/снимките също трябва да бъдат номерирани, да имат подфигурен текст и точно указано място в текста. Всички фигури, схеми, снимки се обозначават в текста на фигурата, накратко „фиг.” и трябва да отговарят на изисквания за осигуряване на висококачествен печат – да бъдат ясни, контрастни. При всички илюстрации е задължително да се използва международната система за мерни единици (SI).

 

В текста всяка цитирана публикация се означава с поредния си номер, заграден в скоби ([...]) и форматиран като „superscript”. В литературната справка, инициалите и името на първия автор се дават в инверсия, след името на третия автор се изписва ”et al”. След имената на авторите се изписват съкратено името на списанието, годината, том, книжка, страница (от...до), а при книги и монографии – заглавие, град, издателство, година, страници.

Пример за цитиране на статия: ESHRE Recommendations for good practice in US guided oocyte pick-up, June 2019

Пример за цитиране на книга: N. Gleicher, J. Friberg, N. Fullan, R.V. Giglia, K. Mayden, T. Kesky, et al. EGG retrieval for in vitro fertilisation by sonographically controlled vaginal culdocentesis, Lancet, 2 (1983), pp. 508-509

 

В публикувания материал, трябва да намерят съответното място в текста всички цитирани източници. Не се допуска посочването на литература, която не е упомената на конкретно място в текста. Авторите носят лична отговорност за неточно цитирани източници.

Structure of published materials

The summary should not exceed 250 words, but should contain information about the set goal, the applied methods, the main results, as well as the conclusions made.

Case studies (case descriptions) should contain an introductory part, a description of the clinical case / cases, a discussion (with a review of the literature). The materials are accompanied by abstracts in Bulgarian and English and must be written in font - Times New Roman, size 12. The tables must be numbered, have titles and their place in the text must be accurately indicated. Figures / photos must also be numbered, have sub-figure text and a precise place in the text. All figures, diagrams, photos are indicated in the text of the figure, in short "Fig." and must meet the requirements for ensuring high quality printing - to be clear, contrasting. In all illustrations it is mandatory to use the International System of Units (SI).    

 

 

In the text, each cited publication is marked with its serial number, enclosed in brackets ([...]) and formatted as "superscript". In the literature, the initials and the name of the first author are given in inversion, after the name of the third author is written "et al". After the names of the authors, the name of the magazine, the year, volume, book, page (from ... to) are abbreviated, and for books and monographs - title, city, publisher, year, pages.  

Example of citing an article: ESHRE Recommendations for good practice in US guided oocyte pick-up, June 2019

Book citation example: N. Gleicher, J. Friberg, N. Fullan, R.V. Giglia, K. Mayden, T. Kesky, et al. EGG retrieval for in vitro fertilization by sonographically controlled vaginal culdocentesis, Lancet, 2 (1983), pp. 508-509  

 

In the published material, all cited sources must find the appropriate place in the text. References that are not mentioned in a specific place in the text are not allowed.

The authors are personally responsible for incorrectly cited sources.  

 

 

 

Рецензиране

Преди публикуването им, материалите се одобряват от членове на редакционната колегия или от външни рецензенти – експерти и авторитетни специалисти в дадената област. Материалите могат да бъдат връщани на авторите с препоръка за отстраняване на пропуски; ако пропуските не бъдат отстранени, може да бъде отказано публикуване. В такъв случай се изпраща уведомително писмо до автора, подписано от рецензента и от главния/отговорния редактор. Материалите, които няма да бъдат публикувани, се запазват в архива на списанието и не подлежат на връщане. Не се приемат за печат материали, които вече са били публикувани в други издания. Материали, които не отговарят на посочените технически изисквания, не се разглеждат от редакционната колегия.

Reviewing

Prior to their publication, the materials are approved by members of the editorial board or by external reviewers - experts and authoritative specialists in the field Materials can be returned to the authors with a recommendation to correct gaps; if the deficiencies are not remedied, publication may be refused. In this case, a notification letter is sent to the author, signed by the reviewer and the editor-in-chief. Materials that will not be published are kept in the archives of the magazine and are not subject to return. Materials that have already been published in other editions will not be accepted for printing. Materials that do not meet the specified technical requirements are not considered by the editorial board.

 

 

Публикационна етика и Декларация за злоупотреба

 Редакционна политика

Списание „Репродуктивно здраве“ отстоява международните стандарти за публикационна етика (Committee for publication ethics - COPE): http://publicationethics.org/resources/guidelines), при спазване

на общоприетите принципи, норми и практики за етично поведениев публикационната дейност.

Етичният кодекс се отнася до всички участници в процеса на публикуване – автори, редактори, рецензенти и издатели.

Publication Ethics and Malpractice Statement

 

Editorial policy

The Journal of Reproductive Health upholds international standards for publishing ethics (Committee for publication ethics - COPE): http://publicationethics.org/resources/guidelines, in accordance with generally accepted principles, norms and practices for ethical introduction to publishing.

The Code of Ethics applies to all participants in the publishing process - authors, editors, reviews and publishers.

 

АВТОРИ

Авторските текстове трябва обективно да представят изследователската работа по темата. Задължително е коректното позоваване на предишни изследвания с отношение към разглежданата проблематика. Текстовете трябва да бъдат научно аргументирани с подходящ доказателствен материал и да са съобразени с посочените за списанието стандарти за оформянето му.

 

AUTHORS

Author's texts must objectively present the research work on the topic. The correct presentation of previous studies on the issues under consideration continues. The text must be scientifically substantiated with appropriate evidence and comply with the standards recommended for writing.

Оригиналност и плагиатство

Представените ръкописи се приемат за оригинални авторски произведения. Използването на чужди трудове или части от тях без точно и коректно цитиране на източника е недопустимо и се третира като плагиатство.

 

Originality and plagiarism

The submitted manuscripts are considered as original author's works. Use the use of other people's works or parts of them without accurately and correctly quoting the source is unacceptable and is treated as plagiarism.   

 

Многократно или едновременно публикуване

Неетично и недопустимо е предлагането на вече публикувани статии или едновременното предлагане на една статия в няколко издания.

 

Multiple or simultaneous publication

It is unethical and inadmissible to offer articles published in the evening or to offer one article in several editions at the same time. 

 

Конфликт на интереси

Авторите могат да сигнализират за конфликти на интереси, които ще повлияят при рецензирането, редактирането и публикуването на материалите.

Conflict of interests

Authors can signal conflicts of interest that will arise when evaluating, editing, and publishing materials. 

 

 

Авторско право и лицензиране

Всички материали публикувани в списание „Репродуктивно здраве“ са защитени от авторското право и други закони за интелектуална собственост.

Авторът на статията предава на издателството изключителните права върху използването на научната му работа по пътя на нейното възпроизвеждане, използването и в цял обем или фрагментарно в съчетаване с всякакъв текст, фотографии или рисунки. Приема се становището, че тези статии могат да бъдат публикувани на сайта на списанието.

Авторът носи отговорност за неправомерно използване в научната статия на обекти с интелектуална собственост, обекти на авторското право, снимков материал, или „ноу-хау” в пълен обем, в съответствие с действащото законодателство на Р. България. Изключение от това правило са снимки и материали с посочен лиценз Creative Commons Share Alike.

Авторът е съгласен на обработка съгласно Закон за Защита на Личните Данни в сила от 01.01.2002 г. (Обн. ДВ, бр. 1 от 04.01.2002 г.) на своите персонални лични данни: фамилия, име, презиме, научно звание, научна степен, длъжност, месторабота, място за обучение, контактна информация, свързана с мястото на работата или обучението, с цел публикуване на представената в списанието научна статия. Също така, потвърждава, че научната статия, която предоставя за отпечатване в списанието, не съдържа сведения или информация с ограничен достъп и за нейното публикуване не се изисква изрично съгласие от Министерство на здравеопазването, труда и социалната политика, и/или на други министерства или ведомства.

Copyright and licensing

All materials published in the journal Reproductive Health are protected by copyright and other intellectual property laws.

The author of the article grants to the publisher the exclusive rights to use his scientific work by way of its reproduction, use in full or in fragments in combination with any text, photographs or drawings. It is believed that these articles can be published on the magazine's website.

 The author is responsible for illegal use in the scientific article of intellectual property, copyright, photographic material, or "know-how" in full, in accordance with the current legislation of the Republic of Bulgaria. Exceptions to this rule are photos and materials with a specified Creative Commons Share Alike license.

The author agrees to the processing according to the Personal Data Protection Act in force from 01.01.2002 (Promulgated SG, issue 1 from 4th of January 2002) of his personal personal data: surname, name, surname, scientific title, scientific degree , position, place of work, place of study, contact information related to the place of work or study, in order to publish the scientific article presented in the journal. It also confirms that the scientific article it provides for publication in the journal does not contain information or information with limited access and its publication does not require the explicit consent of the Ministry of Health, Labor and Social Policy and / or other ministries or departments.

Авторите имат право да възпроизвеждат всички статии и съобщения на който и да е уебсайт на трета страна, при условие че са възпроизведени изцяло, без никакви изменения или изтривания и всички вградени връзки остават непокътнати.

При неспазване на разпоредбите и клаузите в Закона за Защита на авторските и сродните му права, законът предвижда гаранции свързани с наказването на нарушителя и възстановяването на вредите, които носителят на авторските права е претърпял вследствие на нарушението. При налушаване на чуждо авторско право, ще бъде потърсена отговорност както следва:

1. Наказателна и административна отговорност. При по тежки нарушения, лицето може да бъде лишено от свобода до 5 години, при използване на чужди произведения без разрешение или се представя за автор, без да е такъв.

При по-леки налушения, може да бъде наложена глоба в размер от 2 000 до 20 000 лева.

2. Гражданска отговорност. Лицето, чийто авторски права са нарушени, маже да претендира за обезщетение за вредите и/или загубите, които е претърпяло, вследствие на неправомерното използаване на труда му.

Authors have the right to reproduce all articles and communications on any third party website, provided that they are reproduced in full, without any modifications or deletions, and all embedded links remain intact.

In case of non-compliance with the provisions and clauses in the Law on Protection of Copyright and Related Rights, the law provides guarantees related to the punishment of the infringer and the compensation of the damages that the copyright holder has suffered as a result of the infringement. In case of infringement of another's copyright, liability will be sought as follows:

1. Criminal and administrative liability. In case of more serious violations, the person may be imprisoned for up to 5 years, using other people's works without permission or posing as an author without being one.

In case of minor violations, a fine in the amount of BGN 2,000 to 20,000 may be imposed.

2. Civil liability. The person whose copyright has been infringed may claim compensation for the damage and / or loss he has suffered as a result of the misuse of his work

 

РЕДАКТОРИ

Поверителност
Редакционната колегия няма право да обсъжда представените материали с трети лица, освен с рецензентите, издателя и автора.

 

EDITORS

Confidentiality

The editorial board has no right to discuss the submission of materials with third parties, except with reviewers, publisher and author. 

Обективност и равнопоставеност

Редакционната колегия оценява представените статии въз основа на тяхната практическа дейност.

 

Objectivity and equality

The editorial board evaluates the submission of articles based on their practical activity.

Решение за публикуване

Редакционната колегия взима решение за публикуване по предложение на членовете ѝ и на главния редактор. Съставителите, отговорните редактори на броевете и главният редактор се съобразяват с мнението на рецензентите и се придържат към редакционната политика на списанието за защита на авторските права и против всякакви форми на плагиатство и измами.

 

Decision to publish

Editorial board of the decision to publish a proposal for its members ì and in the editor-in-chief. The compilers, editors-in-chief of the issues and the editor-in-chief comply with the reviewer's opinion and adhere to the editorial policy of the copyright protection list and against all forms of plagiarism and fraud.  

 

Конфликт на интереси, етични нарушения и възражения

Редакционната колегия трябва да предприеме своевременни стъпки във всички случаи на получени сигнали за неетично поведение, включващо плагиатство, некоректно цитиране, манипулиране на данни и резултати. Вследствие на този процес може да се стигне до оттегляне на ръкописа или, ако вече е отпечатан, до публикуване на установените етични нарушения.

Авторите имат право да поискат преразглеждане, но само ако представят убедителни доказателства пред главния редактор за допуснати неточности от страна на рецензентите. В този случай е възможно да се назначи нова експертна рецензия, която е окончателна.
Отхвърлени ръкописи могат да бъдат публикувани в други издания.

Членовете на редакционната колегия не трябва да ползват идеи и информация от непубликуваните ръкописи без съгласието на авторите.

Conflict of interest, ethical violations and objections

The editorial board should take modern steps in all cases of received signals for unethical input, including plagiarism, incorrect citation, data manipulation and results. As a result of this process, the manuscript may be kept or, if it has already been printed, published to establish ethical violations.

 

Authors has the right to seek review, but only if you provide convincing evidence to the editor-in-chief of permitted inaccuracies on the part of the reviewers. In this case, it is better to appoint a new expert assessment, which is final.

 

Rejected manuscripts may be published in other editions.

Members of the editorial board must not provide ideas and information from unpublished manuals without the consent of the authors.   

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ

Поверителност
Рецензентите трябва да спазват принципа за поверителност и да не обсъждат с трети лица каквато и да е информация, свързана с предложения им ръкопис.

 

REVIEWERS

Confidentiality

Reviewing should respect the principles of confidentiality and not discuss third parties, as well as information, offering manuscript suggestions.  

 

Стандарти за обективност

Рецензията трябва да се подготви безпристрастно и на основата на обективните дадености в ръкописа. Тя трябва да бъде ясно и достатъчно аргументирана с компетентни бележки и заключения. Рецензиите са в основата на решенията на редакционната колегия за публикуване, с направените коментари рецензентите съдействат на редакционната колегия за качеството на ръкописите.

 

Standards for objectivity

The review must be prepared impartially and on the basis of objective evidence in the manuscript. We must be clear and sufficiently reasoned with competent remarks and conclusions. The reviews are the basis of the decisions for editing of the board for publication, with comments made for the review of the events in the editorial board for the color of the manuscripts. 

 

Навременност
При невъзможност да направи своята рецензия в срок, всеки рецензент трябва незабавно да уведоми главния редактор, че се отказва от рецензиране. При непредставяне на рецензия в срок с решение на редакционната колегия се сменя рецензентът.

Рецензентите трябва да се въздържат от рецензиране при възникване на конфликт на интереси на основата на професионални, лични, финансови и други обвързаности с автора. Рецензентите не трябва да ползват идеи и информация от непубликуваните ръкописи без съгласието на авторите.

Timeliness

If it is not possible to create your own evaluation in time, each reviewer must immediately require to be the editor-in-chief, who is shown by the review. In case of non-submission of a review within the term for decision of the editorial board, the reviewer is changed.

Review should be supported by review in the event of a conflict of interest based on professional, personal, financial and other affiliations with the author. The reviewer should not use ideas and information from unpublished manuals without the consent of the authors.

 

 

 

 

 

 reproduktivno zdrave38-web-1 page-0001

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 38

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 Rep. health 37

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 37

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 Rep. health 36

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 36

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 reproduktivno zdrave35web-pages-1 compressed page-00011

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 35

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 Reprod. health

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 34

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 Sp. 33-4

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 33

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 Rep. health 32-2

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 32

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 Rep. health 31-2

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 31

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 Spisanie br. 30-title-2

 Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 30

 PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 Spisanie br. 29

 Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 29

 PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 Rep. health 28-1

 Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 28

 PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 Untitled

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 27

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 reproduktivno zdrave26-01

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 26

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 Spisanie br. 25

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 25

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 reproduktivno zdrave br24 2016-page-001

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 24

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 0001-2

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 23

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 magazine 22

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 22

PDF на списанието може да изстеглите от тук.

 magazine 21

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 21

PDF на списанието може да изстеглите от тук.

magazine 19

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 20

PDF на списанието може да изстеглите от тук.

 magazine 19

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 19

PDF на списанието може да изстеглите от тук.

 magazine 18

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 18

PDF на списанието може да изстеглите от тук.

 magazine 17

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 17

PDF на списанието може да изстеглите от тук.