Изисквания към авторите

Ръкописите се представят в два екземпляра на български език при спазване на стандартните изисквания за научни ръкописи – 30 печатни реда на страница и 65 – знака на ред, придружени от ръкопис в същия формат, записан на електронен носител. Текстът не трябва да надвишава 6 стандартни отпечатани страници и не повече от 4 илюстрации /таблици, фигури/.
Ръкописите, представляващи оригинални собствени резултати трябва да бъдат структурирани както следва:
Титулна страница с имената и адресите на всички съавтори и отбелязване на водещия автор;
Резюме на български и английски език;
Въведение;
Цел и задачи на проучването;
Материали и методи;
Резултати;
Обсъждане;
Изводи /заключение/;
Текст към фигури;
Литературна справка;
Резюмето не трябва да надвишава 250 думи, но трябва да съдържа информация за поставената цел, прилаганите методи, основните резултати, както и направените заключения.
В текста всяка цитирана публикация се означава с поредния си номер, заграден в скоби([...]) и форматиран като „superscript”. Литературната справка трябва да съдържа не повече от 20 заглавия на научни публикации, цитирани в текста, подредени и номерирани в реда, който са цитирани в текста. В литературната справка, инициалите и името на първия автор се дават в инверсия, след името на третия автор се изписва ”et al”. След имената на авторите се изпиват заглавието на статията, съкратено името на списанието, годината, том, книжка, страница (от...до), а при книги и монографии – заглавие, град, издателство, година, страници.
Илюстрования материал (таблици, фигури, схеми, снимки) трябва да отразява в ясен и разбираем вид конкретните резултати, представени в текста. Всяка таблица трябва да бъде напечатана на отделна страница. При всички илюстрации е задължително да се използва международната система за мерни единици (SI).
Всички фигури, схеми, снимки се обозначават в текста съкратено „фиг.” и трябва да отговарят на изисквания за осигуряване на висококачествен печат – да бъдат ясни, контрастни. Отпечатването на цветни графики, схеми и снимки е възможно, но изисква допълнително заплащане от авторите. Всички илюстровани материали трябва да бъдат придружавани от ясен и информативен текст, който се представя в раздел „Текст към фигури”.

 

Информация относно списание "Репродуктивно здраве":

Асоциацията ежегодно издава научно списание „Репродуктивно здраве” и като членове, вие безплатно може да предоставяте за публикуване ваши научни статии, доклади, непубликувани резултати от проучвания, клинични наблюдения или специфични клинични случаи, както и обзорни статии в областта на акушерството и гинекологията и репродуктивната медицина и ембриология. Информация за формата и изискванията можете да намерите на сайта ни.

 

Председател на БАСРЗ:

Д-р З. Минев