За нас

   БАСРЗ е неправителствена организация, създадена 1998 година,която има за приоритети да съдейства за повишаване качеството на знанията и професионалните умения на специалистите в областта на репродуктивната медицина и да насърчи интереса към проблемите на стерилитета и човешката репродукция.Тези задачи се реализират благодарение на съпътстващите проучвания и изследвания и разпространението на новостите на конгреси,симпозиуми и срещи.Научните форуми на БАСРЗ дават възможност за обмен на информация и спомагат за повишаване сигурността и качеството на клиничните и лабораторни процедури.

 

 

 

    Управителен Съвет

Доц. д-р Емил Ковачев - председател

Доц. д-р Таня Тимева - зам. председател

Д-р Здравко Минев - зам. председател

Здравка Величкова - организационен секретар

 

Устав БАСРЗ

 

   Членство

Членове могат да бъдат всички,заети с практически дейности и научни изследвания,насочени към човешкия фертилитет и репродуктивното здраве. Отнася се за специалисти,работещи в областите на безплодието, репродуктивната ендокринология,контрацепцията,женската и мъжка репродуктивна хирургия, ембриологията и биологията. Включват се:

-лекари: акушер-гинеколози, уролози и от други специалности

-биолози

-специализанти

-студенти

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

Контакти: е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

ПОКАНА

за свикване на редовно общо събрание на

„Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве“

 

               УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящата покана, на основание чл. 26, ал. 2 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 22.2 от Устава на „Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве“, (наричано по долу за краткост само „Сдружение“ или „Сдружението“), регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел по ф.д. № 14458/1998г. по описа Софийски градски съд, Фирмено отделение и вписано по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ с № 121807051, любезно каним Вас или надлежно упълномощен Ваш представител да вземе участие в работата на редовното общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.03.2018г. от 19,00ч. в к.к. „Боровец, хотел „Самоков“, при следния дневен ред, а именно:

  1. 1.Обсъждане и приемане на отчет за дейността на Сдружението за 2017г.
  2. 2.Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2017г.
  3. 3.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на Сдружението и неговия председател за целия период на управление.
  4. 4.Избор на Управителен съвет на Сдружението.
  5. 5.Избор на Председател на Сдружението.
  6. 6.Разни.

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на Сдружението, съгласно решение, обективирано в протокол от заседание на УС от 10.01.2018г.

На основание чл. 23.1. от Устава на „Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве“, ако при откриване на общото събрание не бъде достигнат изискуемия кворум за обсъждане и вземане на решения по предварително обявения дневен ред, присъстващите членове следва да вземат решение с обикновено мнозинство за нова дата на провеждане на общото събрание на сдружението, като в този случай приложение намират правилата на чл. 22.2 – 22.5 (включително) от Устава.

 

 

град София                                                                                                 дата: 10.01.2018г.

 

Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев - председател на БАСРЗ

Доц. д-р Таня Николова Тимева – член на УС.

Д-р Здравко Минев – член на УС

 

 

 

 

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с желанието на Ръководството на Българската асоциацията по стерилитет и репродуктивно здраве членската маса на асоциацията да бъде по-ясно дефинирана и членството да бъде регламентирано, взе определени решения, които произтичат от решенията на последното общо отчетно-изборно събрание, проведено на 18.07.2009 г. в хотел „Родина", гр. София и приетите промени в Устава на асоциацията.

 

Към момента членската маса на асоциацията е формирана на базата на списъците с участниците от всички проведени конгреси на асоциацията. Тези списъци са приложени към документацията на Асоциацията в Софийски градски съд. Така формиран, обаче, списъчният състав на асоциацията е непостоянен. Въпреки регламентираното с устава задължение за ежегодно внасяне на членски внос, такъв не е определен и практически до момента не е събиран.

 

На проведеното общо отчетно-изборно събрание на БАСРЗ на 18.07.2009г. се взеха няколко решения за промени в устава на асоциацията, съгласно които се регламентира задължение на членовете за ежегодно внасяне на членски внос в размер на 120 лв. до 31.03. на следващата календарна година по банков път по сметката на асоциацията. При невнасяне на членския внос в срок, членството на съответното физическо лице в асоциацията автоматично се прекратява по служебен път ( чл.18, ал. 4 от Устава на БАСРЗ ).

 

Подновяването на членството или приемането на нови членове става след подаване на молба до Председателя на асоциацията и гласуване на членовете на УС на БАСРЗ на първото заседание след подаване на молбата за членство ( чл. 14).

 

„За член на асоциацията може да бъде прието всяко дееспособно физическо лице, което работи в областта на стерилитета и репродуктивното здраве - лекари, биолози и други медицински специалисти, които споделят целите на сдружението и приемат неговия Устав" ( чл. 13 ).

 

Съгласно чл. 15 от Устава на БАСРЗ „всеки член има право:

• Да предлага членовете на Управителния съвет, да гласува при избирането им и да бъде избран в Управителния съвет;

• Да получава информация по всички въпроси, свързани с дейността на асоциацията;

• Да участва във всички форми на дейността на асоциацията;

• Да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на асоциацията по ред, определен от УС;

• Да получава морални и материални награди, звания и помощи за активно участие и принос в постигане на целите на асоциацията."

 

Във връзка с горе изложеното, ръководството на БАСРЗ взе следното решение:

 

1. След 31.03.2010 г. за официален член на асоциацията да се възприема този, който е заплатил дължимия си членски внос за 2009 г. в размер на 120 лв. на посочената по-долу сметка на БАСРЗ. (Членството в БАСРЗ осигурява преференциални цени за участие в 11-тия Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия с международно участие, който ще се проведе от 13 до 15 Май 2010 г. в гр. Пловдив).

 

2. Подновяването на членството или включването на нови членове на асоциацията след 31.03.2010 г. да става по реда на чл. 13 и чл. 14 от Устава на БАСРЗ.

 

Заплащането на членския внос се извършва по банков път на банковата сметка на БАСРЗ: UniCredit Bulbank, IBAN: BG17UNCR76301039223014 - в лева, BIC:UNCRBGSF.

 

 

София, 15.01.2010 г.

С уважение:

(Доц. Д-р Атанас Щерев - Председател на БАСРЗ)